ALGemene voorwaarden

Definities

1. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een ieder die een opdracht verstrekt aan EYE CREATIONS. 

 

Artikel 1: toepasselijkheid

 

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten - met inbegrip van de ­­totstandkoming
daarvan - waarbij EYE CREATIONS optreedt als opdrachtnemer.

1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en met toestemming van EYE CREATIONS worden overeengekomen.

1.3 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

1.4
Op alle overeenkomsten - met inbegrip van de totstandkoming daarvan - waarin EYE CREATIONS optreedt als opdrachtnemer is het
Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 2: offertes

 

2.1
Een offerte van EYE CREATIONS is altijd vrijblijvend, blijft na het uitbrengen 30 dagen geldig en ­vervalt daarna van rechtswege, tenzij ­uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 De opdrachtgever kan aan een door EYE CREATIONS uitgegeven offerte geen rechten ontlenen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3
Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, kan geen ­overeenkomst tot stand komen alvorens het bureau aan de opdrachtgever ­schriftelijk heeft bericht met deze afwijking van de offerte in te stemmen.

2.4
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een ­overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel gegeven prijs.

 

Artikel 3: totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

 

3.1
Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en EYE CREATIONS komt niet eerder tot stand dan ­ wanneer de opdrachtgever de offerte schriftelijk of middels electronische berichtgeving heeft geaccepteerd, dan wel wanneer EYE CREATIONS de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft ­geaccepteerd.

3.2
Indien de opdrachtgever niet reageert op de offerte, of opdracht en vervolgens niet ­protesteert tegen de ­aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van de opdracht, wordt de opdrachtgever geacht de offerte te hebben geaccepteerd op basis van de voorwaarden die in de offerte zijn gesteld.

3.3
Indien EYE CREATIONS een schriftelijke of mondelinge opdracht nog niet heeft geaccepteerd is de opdrachtgever slechts gerechtigd zijn opdracht in te trekken indien hij de door EYE CREATIONS reeds gemaakte ­kosten ten behoeve van de opdracht vergoedt.

3.4
EYE CREATIONS heeft het recht om binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst de opdracht terug te geven zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van directe of ­indirecte schade. De teruggave geschiedt schriftelijk.

3.5
Zowel de opdrachtgever als EYE CREATIONS kunnen slechts afwijken van hetgeen is overeengekomen voor zover dit schriftelijk met de ­wederpartij wordt overeengekomen.

3.6
Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van de offerte en de datum van de uitvoering van de opdracht, de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, zullen de prijzen in de geaccepteerde offerte ­dienovereenkomstig worden verhoogd. Indien dit resulteert in een totale prijsverhoging van meer dan 10 procent is de opdrachtgever gerechtigd de ­overeenkomst te ontbinden.

3.7
Afspraken of overeenkomsten met werknemers van het bureau binden de laatste slechts voor zover door een daartoe bevoegd ­vertegenwoordiger schriftelijk bevestigd. Als werknemers zijn in dit verband te beschouwen allen die geen procuratie hebben.

 

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

 

4.1
EYE CREATIONS zal tijdens de uitvoering van de opdracht de voorlopige ontwerpen (illustraties, foto’s, drukproeven, etc.) ter goedkeuring voorleggen aan de opdrachtgever. EYE CREATIONS is niet ­aansprakelijk voor gebreken in het eindontwerp, voor zover de opdrachtgever zich hierover niet heeft beklaagd, naar aanleiding van de beoordeling van een voorlopig ontwerp waarin het gebrek zich eveneens bevond.

4.2
De opdrachtgever dient aan EYE CREATIONS alle relevante informatie schriftelijk te verstrekken die noodzakelijk is voor het deugdelijk uitvoeren van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen­gekomen. Alle extra kosten, die EYE CREATIONS moet maken als gevolg van gebrekkige of onvolledige verstrekking van (onjuiste) informatie door de opdrachtgever, worden de opdrachtgever in rekening gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor ­rekening van de ­opdrachtgever. Veranderingen welke vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen ­aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.

4.3
Indien de opdrachtgever aan meerdere reclamebureau’s, waaronder EYE CREATIONS, een opdracht van gelijke strekking geeft, dient de ­opdrachtgever aan EYE CREATIONS mede te delen aan welke ­reclamebureau’s de opdracht mede is verstrekt en waartoe deze opdracht strekt.

4.4
Indien de aan EYE CREATIONS verstrekte opdracht (mede) meebrengt dat er ­overeenkomsten dienen te worden aangegaan met ­media - waaronder onder meer­ ­inbegrepen dagbladen, weekbladen, maand­bladen, ­tijdschriften, ad hoc uitgaven en ­uitzendminuten op televisie en radio - worden deze overeenkomsten in opdracht van de opdrachtgever gesloten door en op naam van EYE CREATIONS. De in deze ­overeenkomsten door EYE CREATIONS overeengekomen prijs wordt op zijn minst in zijn geheel ­doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Artikel 5: wijzigingen in de opdracht

 

5.1
Indien op verzoek van de opdrachtgever wijzigingen in de opdracht worden aangebracht of extra ­werkzaamheden worden verricht, worden de daaruit voortvloeiende kosten evenredig met de oorspron­kelijke overeengekomen vergoeding aan de opdrachtgever in rekening gebracht. EYE CREATIONS is in het ­voorkomende geval niet gebonden aan de ­oorspronkelijk overeengekomen termijn waarbinnen de ­opdracht moest worden uitgevoerd.

5.2
EYE CREATIONS doet in het geval als bedoeld in het vorige lid, opgave van een nieuwe termijn ­waarbinnen EYE CREATIONS de opdracht verwacht te kunnen uitvoeren.

 

Artikel 6: termijnen

 

6.1
Overeengekomen termijnen voor het uitvoeren van de opdracht zijn nimmer te ­beschouwen als fatale ­termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. ­­EYE CREATIONS zal echter al het redelijkerwijs mogelijk doen om de opdracht binnen de gestelde termijn uit te voeren.

6.2
Zodra EYE CREATIONS kennis draagt van feiten of omstandigheden die de realisering van de opdracht binnen de gestelde termijn ­onmogelijk maken, geeft EYE CREATIONS hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de opdrachtgever, met opgave van een nieuwe ­termijn, waarbinnen EYE CREATIONS de opdracht ­verwacht te kunnen uitvoeren. De termijn als bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt niet als een nieuwe doch als een oorspronkelijke termijn, die door EYE CREATIONS op grond van dit artikel kan worden verlengd.

6.3
Indien de afronding van de werkzaamheden door EYE CREATIONS niet plaatsvindt binnen de nieuwe ­termijn als bedoeld in het vorige lid, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, ­zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist.

6.4
De opdrachtgever heeft noch bij overschrijding van de overeengekomen termijn, noch bij overschrijding van de nieuwe termijn als bedoeld in lid 2 het recht de opdracht of gedeelten uit de opdrachten voor ­rekening van EYE CREATIONS uit te voeren of te doen ­uitvoeren.

6.5
EYE CREATIONS is noch bij overschrijding van de overeengekomen termijn, noch bij overschrijding van de nieuwe termijn als bedoeld in lid 2 aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade (direct of ­indirect), tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van EYE CREATIONS.

6.6
Ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in lid 3 laat onverlet de ­verplichting van de opdrachtgever de kosten te vergoeden die EYE CREATIONS heeft gemaakt ter voorbereiding van de ­uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 7: weigeren van de opdracht

 

7.1
Indien de opdrachtgever weigert de uitgevoerde opdracht in ontvangst te nemen, blijft hij gehouden de ­overeengekomen vergoedingen en honoraria te betalen en alle uit de ­weigering voortvloeiende schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook, te vergoeden.

 

Artikel 8: auteursrecht

 

8.1
EYE CREATIONS bezit het gehele en exclusieve auteursrecht op de al dan niet ­voltooide opdracht. EYE CREATIONS verleent slechts een recht voor eigen gebruik van de opdracht aan de opdrachtgever.

 

Artikel 9: vertegenwoordiging en uitbestedingen

 

9.1
De opdrachtgever maakt schriftelijk en uitdrukkelijk aan EYE CREATIONS bekend ­wanneer hij namens of voor rekening van een derde ­handelt.

9.2
EYE CREATIONS heeft het recht werkzaamheden ter uitvoering van of in verband met de opdracht aan derden uit te besteden.
EYE CREATIONS blijft in het voorkomende geval gehouden de opdracht ­overeenkomstig deze algemene voorwaarden uit te voeren.

9.3
Opdrachtgever vrijwaart het bureau tegen elke aanspraak welke derden jegens het bureau zouden kunnen doen gelden, voor wat betreft kosten, schaden en interessen, ontstaan als gevolg van werkzaamheden, welke door derden worden verricht via bemiddeling van het
bureau doch voor rekening van de ­opdrachtgever.

 

Artikel 10: geheimhouding

 

10.1 De opdrachtgever en EYE CREATIONS behandelen alle kennis die zij van elkaar krijgen vertrouwelijk.

 

Artikel 11: aansprakelijkheid

 

11.1
EYE CREATIONS is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook - al dan niet veroorzaakt door derden - die de opdrachtgever lijdt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van EYE CREATIONS.

11.2
Onverminderd het voorgaande is EYE CREATIONS nimmer tot meer schadevergoeding gehouden dan de overeengekomen vergoeding voor de uitvoering van de opdracht.

11.3
De opdrachtgever vrijwaart EYE CREATIONS tegen elke aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook.

 

Artikel 12: vervoer

 

12.1
Verzending geschiedt op de wijze als door het bureau aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de hieraan verbonden extra kosten voor zijn rekening.

12.2
Goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever vervoerd en/of verzonden, ook indien ­franco wordt geleverd.
Het transport wordt door het bureau alleen verzekerd, indien de opdrachtgever zulks ­uitdrukkelijk heeft verzocht. De kosten hiervan komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 13: betaling

 

13.1
Betaling van de overeengekomen vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht dient te geschieden ­zonder aftrek van enige korting binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien geen betalingstermijn is ­overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de factuur. De factuur wordt ­toegezonden na voltooiing van de opdracht, tenzij EYE CREATIONS kosten ­dient te berekenen aan ­derden. In het voorkomende geval voert EYE CREATIONS, onverminderd de verplichtingen tot betaling binnen de ­bovengenoemde termijn.

13.2
Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, is de opdrachtgever in ­verzuim zonder dat ­ingebrekestelling vereist is en is de opdrachtgever gehouden tot ­vergoeding van rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim. De rente wordt gesteld op 1% per maand of een deel daarvan.

13.3
Alle kosten die EYE CREATIONS moet maken tot verhaal van zijn vorderingen op de opdrachtgever en de vaststelling van diens ­aansprakelijkheid, zowel gerechtelijk als ­buitengerechtelijk, komen ten laste van de opdrachtgever, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van de schade die EYE CREATIONS lijdt.

13.4
De buitengerechtelijk kosten worden berekend aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten, tenzij EYE CREATIONS verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen aan de hand van het tarief dat wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

13.5
Geleverde goederen blijven eigendom van het bureau tot de dag, waarop de opdrachtgever de ­verschuldigde som, rente, kosten en schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen, alsmede eventuele andere openstaande facturen zal hebben voldaan.

13.6
Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling in gedeelten worden verlangd, één en ander ter beoordeling van het bureau. Het gestelde in dit artikel is eveneens van toepassing op elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de ­levering van onderdelen van een samengestelde opdracht.

 

 

Artikel 14: ontbinding

 

14.1
EYE CREATIONS kan zonder ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden of de ­nakoming ervan opschorten indien: a) de opdrachtgever moet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen zoals vermeld in artikel 12; b) de opdrachtgever een van de verplichtingen uit deze ­overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; c) zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van ­
EYE CREATIONS ernstig in gevaar brengen als gevolg van bijvoorbeeld surséance van betaling, (een ­aanvraag tot) faillissement, ­beslag­legging, handelsonbekwaamheid en ontbinding van de opdrachtgever als rechtspersoon.

 

Artikel 15: geschillen

 

15.1
Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en EYE CREATIONS ­ontstaan zullen worden berecht door bevoegde rechter in het ­arrondissement Leeuwarden.

15.2 Onder geschillen worden mede begrepen de situaties welke slechts door één van de ­partijen als geschillen worden beschouwd.

 

Artikel 16: reclames en aansprakelijkheid

 

16.1
Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na ontvangst van de goederen of de ­verrichting van diensten.
De opdrachtgever, die om welke reden dan ook het geleverde niet binnen acht dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn ­deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de ­verrichting akkoord te hebben bevonden.

16.2
De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen het bureau kunnen doen gelden, nadat de ­opdrachtgever een gedeelte van het geleverde ofwel heeft in gebruik genomen, be- of verwerkt, ­respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

16.3
Het bureau is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, vervolgschade of andere indirecte schade, welke de opdrachtgever of derden ­lijden, ten gevolge van schuld of nalatigheid zijdens het bureau, waaronder ­mede­begrepen schuld, nalatigheid en opzet van door of namens het bureau door de opdrachtgever of ­derden te werk gestelde personen. Het vorenstaande geldt - behoudens het geval van opzet - mede ten aanzien van de rechtstreekse aansprakelijkheid van personen, die in dienst van het bureau zijn. Het bureau is niet ­aansprakelijk voor fouten die door de opdrachtgever niet verbeterd zijn in de voor definitieve aanmaak ervan aan de opdrachtgever in concept of op proef aangeleverde materialen.

16.4

Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

 

Artikel 17: overmacht

 

17.1
Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (als hoedanig onder andere zullen gelden: oorlog, ­mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en ­andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werkliedenorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan het bureau door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de ­uitvoering van een opdracht vertragen of ­redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan het bureau van het nakomen van de overeengekomen leverings­termijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en ­interessen kan doen gelden.

17.2
In geval van overmacht zal het bureau daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, en heeft de opdrachtgever na ­ontvangst van die mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht ­schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van het bureau af te nemen en te vergoeden het ­uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

Artikel 18: wijzigingen AV

 

18.1 EYE CREATIONS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na ­bekendmaking van de wijziging op de website van EYE CREATIONS of per elektronische ­berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 

 

18.3
Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ­ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ­ingangsdatum van de wijziging is.